KONCESJA MSWiA,ISO 9001:2015,AQAP 2110:2016,NATO NCAGE

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  w dniu 5 sierpnia 2016 roku, udzielił naszej firmie Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • Obrotu materiałami wybuchowymi,
 • Obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 – ust. 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji – BA – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
 • Obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach WT II – WT XII i WT XIV oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu określoną w pozycji WT XII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT – do w/w rozporządzenia. 

 

 

Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie potwierdza, że w naszej firmie działa:

 • System Zarządzania Jakością i że spełniamy wymagania ISO 9001:2015, co jest równoznaczne z PN-EN ISO 9001:2015-10
 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami NATO AQAP 2110:2016 

 

Zakres certyfikacji:

Projektowanie, sprzętu logistycznego dla służb mundurowych.

Wytwarzanie: sprzętu logistycznego dla służb mundurowych; urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W/w Systemy Zarządzania Jakością są następcami certyfikatów ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009.

Nad ich przestrzeganiem codzienny nadzór prowadzą certyfikowani przez Wojskową Akademię Techniczną, auditorzy wewnętrzni.

 

 Bureau Veritas Certification w Warszawie również potwierdza, że: 

 • System Zarządzania Jakością w naszej organizacji jest zgodny z wymaganiami norm i zakresem usług.

 

Z przyjemnością zaświadczamy, że Bureau Veritas Certification udziela nam rekomendacji już od 2001 roku.

 

  Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Oddział Kodyfikacji Wyrobów Obronnych, 43 Krajowe Biuro Kodyfikacyjne zaświadcza, że otrzymaliśmy: 

 • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej - NATO Commercial and Government Enity Code NCAGE

  

Dostęp do informacji niejawnych 

 • PZM Wimet Józefów posiada poświadczenia bezpieczeństwa, dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

  W/w dokumenty wydano dla grupy pracowników po odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie przepisów z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167 z późn. zm.)

 

Szkolenia BRD 

 • Pracownicy działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym oznakowań drogowych: pionowego i poziomego, odbyli cykl szkoleń w zakresie wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 143).

  Potwierdzeniem uzyskania uprawnień do kierowania ruchem są zaświadczenia wydane przez właściwy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

 

Urząd Transportu Kolejowego

 • Świadectwa dopuszczeń do eksploatacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Załączniku II do Przepisów RIV-2000"

 Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa członkowskie NATO nadzorowały jakość produkowanych wyrobów obronnych. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy zarządzania jakością. Głównym celem w zarządzaniu jakością w NATO jest pozyskanie wyrobu bezpiecznego, niezawodnego i spełniającego wymagania zamawiającego.

 

 

 

 « powrót